Arbetsmiljö/hälsa
Arbetsmiljö

Urval av tjänsteutbud

                                                                    Främjande insatser- förebyggande insatser- Rehabiliterande insatser.


 • Rehabsamtal/hälsosamtal inom tidiga signaler.
 • Korttidssjukfrånvaro/Långtid- samtal efter x antal sjukdagar. 
 • Medarbetarundersökningar.
 • Hälsoundersökningar- olika varianter.
 • Ergonomi- utbildningar/bedömningar.
 • SAM/OSA/Friskfaktorer.
 • Hälsoarbete – Hälsoindex/nyckeltal.
 • Föreläsningar/utbildningar inom hälsa & arbetsmiljö. 
 • Checklistor-stöd.
 • Ta fram arbetsmiljöhandbok. 
 • Delta på skyddskommittéer/skyddsronder.

Arbetsmiljö & Hälsa

Efter över 10 år som anställd inom företagshälsovård så arbetar vi nu i egen regi mot företag och organisationer inom arbetsmiljö & hälsa.

Det finns ett tydligt orsakssamband mellan ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete, medarbetarengagemang och lönsamma företag. 

Vi hjälper er att se över hur ni arbetar med SAM och OSA. Är alla policy, styrdokument, handlingsplaner och målarbete på plats enligt rådande föreskrifter på ert företag? Vi hjälper er att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp era insatser. 
Istället för kortsiktiga punktinsatser så jobbar vi med långsiktiga hållbara resultat där vi vill ha låg sjukfrånvaro, engagerad personal och männsiskor som trivs och mår bra på sin arbetsplats. 

Vi guidar ditt företag till att beställa rätt tjänster utifrån era behov. 


Hälsoundersökning

Hälsoundersökning

Rekommenderas vart tredje år, en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Olika varianter inriktade på arbetsmiljö, hälsa och ledarskap. 
Vanligtvis ingår vissa blodprover, blodtryck, cykeltest samt en rapport till företaget. Hälsoundersökningarna utförs på plats på ert företag. 


Prevent har också väldigt bra gratis varianter på OSA-karläggning som ni hittar genom klicka här: OSA-kartläggning.Skyddskommitte

Skyddskommitter/checklistor stöd.

Är ni mer än 50 anställda på er arbetsplats så är ni enligt lag skyldiga att ha skyddskommitte. Vi är ert stöd inom arbetsmiljö, rehabilitering och hälsa på mötena. Vi håller er uppdaterade om senaste nytt inom arbetsmiljö och säkerställer att ni jobbar med SAM och OSA. 


Suntarbetsliv och prevent har gratis checklistor för säkerställa att ni jobbar enligt föreskrifterna. Ni hittar dem här. 


Kom ihåg att chef och skyddsombud  årligen ska utföra kontroll av SAM. Det ska även finnas dokumenterat. 


Rehabsamtal

Rehabsamtal/tidiga signaler

Att som arbetsgivare erbjuda stöd/hjälp vid tidiga signaler på ohälsa är effektivt för att förebygga sjukdom och sjukfrånvaro.

Oavsett om det är psykiska eller fysiska besvär hjälper vi ditt företag och din medarbete med stöd och vägledning.

En sjukfrånvarodag kostar arbetsgivaren cirka 10% av en månadslön. Vi rekommenderar att alla som har mer än 6 sjukdagar under ett kalenderår blir kallade till samtal, det är ett systematiskt arbetssätt. 

Ergonomi

Ergonomi

Belastningsergonomi 2012:2 ihop med SAM styr vad du måste undersöka/riskbedöma på din arbetsplats.

Beroende på din arbetsmiljö så kan det vara aktuellt med att se över ergonomi både på kontor och  i produktion. 


Vi hjälper även till med utprovning av utrustning. Under en vecka så får ni prova ergonomiska hjälpmedel kostnadsfritt utan köptvång. SAM OSA

SAM & OSA

Att utföra enstaka insatser är inget systemastiskt arbetsmiljöarbete. Vi hjälper er med HUR & VAD som ska göras för ett effektivt och lönsamt hälsoarbete.


För att få till ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete krävs tydliga mål och en handlingsplan, vi hjälper er att sätta ihop detta i en arbetsmiljöhandbok. 

Som arbetsgivare har du lagar och regler som måste följas. Vi hjälper dig att ta ditt arbetsgivaransvar inom rehabilitering, hälsa och arbetsmiljö. 

Föreläsning hälsa

Föreläsning/utbildning

Vi hjälper till med utbildningar inom arbetsmiljö, rehabilitering, hälsoekonomi och hälsa. 


Även föreläsningar i förebyggande/ främjande syfte för att motivera medarbetarna till att göra hälsosamma val. 


Visste du att 50% av befolkningen har så låg kondition att de inte har ork/kapacitet att arbeta 8h på kontor?
Detta anses kosta arbetsgivarna otroliga pengar i produktionsbortfall samt en ökad korttidssjukfrånvaro.  


Hur motiverar du dina anställda och hur ser er friskvårdspolicy ut?